Doprava při objednávce nad 1500 Kč zdarma.

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené mezi fyzickou osobou (podnikatelem): Pavla Šafaříková, IČ: 17237131, se sídlem Zelinova 5591, 760 05 Zlín, email: birge@birge.cz , telefon: +420 605 121 280 (dále jen „Prodávající“), a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.birge.cz (dále také jen „E-shop“).

Ustanovení těchto Podmínek je nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek je možné ze strany Prodávajícího jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Komunikace probíhá primárně na dálku. Proto i pro Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se Prodávající a Kupující spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti. Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („www.birge.cz“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co si Prodávající a Kupující dohodnou vzájemně v rámci procesu nákupu na E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1. Cena je finanční částka, kterou Kupující hradí za Zboží;
  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou Kupující hradí za doručení Zboží,
  3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  6. Objednávka je závazný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím;
  7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě údajů sdělených Kupujícím, jenž umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  8. Kupující je osoba nakupující na E-shopu,
  9. Zboží je vše, co může Kupující nakoupit na E-shopu.
 1. Obecná ustanovení a poučení
  1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  2. Při nákupu Zboží je povinností Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytne v Objednávce, budou v souladu s tímto považovány za správné a pravdivé.
  3. V případě, že na E-shopu je poskytován prostor a přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli, zajišťuje a kontroluje Prodávající autenticitu takových recenzí tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami. Prodávající je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí Kupující za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady nad rámec Celkové ceny nebudou Prodávajícím účtovány. Odesláním Objednávky souhlasí Kupující s tím, že jsou využity prostředky komunikace na dálku.
  3. Aby mohla být uzavřena smlouva, je zapotřebí vytvořit ze strany Kupujícího na E-shopu Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu Kupující označí Zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Kupujícím zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
   3. Identifikační a kontaktní údaje Kupujícího sloužící k tomu, abych mohl Prodávající doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailová adresu.
  4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení Kupující údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ ze strany Kupujícího je Objednávka dokončena. Stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ souhlasí současně kupující se zněním těchto Podmínek, na což je upozorněn předem. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu.
  5. Prodávající Objednávku v co nejkratší době poté, kdy bude doručena, potvrdí zprávou odeslanou na i e-mailovou adresu Kupujícího zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky nedochází k uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Smlouva je uzavřena teprve tehdy, jakmile Prodávající potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy, že Zboží je dostupné a skladem.
  6. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který není možné ze strany Prodávajícího Objednávku potvrdit, bude Prodávající bezodkladně kontaktovat Kupujícího a zašle mu nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující takto pozměněnou nabídku potvrdí.
  7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy Kupující obdržel potvrzení Objednávky. V takové situaci Prodávající bezodkladně kontaktuje Kupujícího a zašleme mu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy chybí či přebývá cifra.
  8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.
  9. V případě, že má Kupující zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě Kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje.
  10. V některých případech poskytuje Prodávající na nákup určitého druhu Zboží nebo při nákupu určitého počtu kusů Zboží slevu. Pokud tomu tak je, bude sleva automaticky vypočtena po přidání příslušného druhu Zboží či počtu kusů Zboží do Košíku v rámci E-shopu.
 3. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace v rámci E-shopu může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  2. Při registraci Uživatelského účtu je povinností Kupujícího uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností Kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese Prodávající za to žádnou odpovědnost.
  4. Uživatelský účet může prodávající zrušit, a to zejména v případě, kdy jej více než 3 roky Kupující nevyužívá, či v případě, kdy poruší své povinnosti dle Smlouvy.
  5. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  3. Platbu Celkové ceny provede Kupující po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží, přičemž tato úhrada může být provedena:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby zašle Prodávající v rámci potvrzení Objednávky.
   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Comgate Payments, a.s. přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
   3. Kontakt na provozovatele platební brány pro případné dotazy nebo reklamace:
   4. ComGate Payments, a.s.
    Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
    E-mail: platby-podpora@comgate.cz
    Tel: +420 228 224 267
   5. Informace o platebních metodách se základním vysvětlením průběhu platby prostřednictvím platební brány: 

     

    https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

    https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

  4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího.
  5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až poté, co zaplatí Celkovou cenu a Zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 5. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  1. Zboží bude doručeno nejpozději do 15 dní, a to prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna s.r.o., a to buď na adresu zadanou Kupujícím, nebo na výdejních místech této dopravní společnosti.
  2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
  3. Po převzetí Zboží od dopravce je povinností Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Zboží od dopravce převzít.
  4. V případě, kdy poruší Kupující svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 3 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží Kupující nepřevezme, není odstoupením od Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávajícímu v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit. Pokud se Prodávající rozhodne odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je toto odstoupení doručeno Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  5. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Kupujícího nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  6. Nebezpeční škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží Kupující nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 6.3 Podmínek, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy měl možnost Zboží převzít, ale z důvodů na straně Kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese Kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  7. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude Prodávající Kupujícího vždy informovat v případě mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž vždy sdělí Kupujícímu novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.6. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasí;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití,
   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím, zejména reklamou nebo označením;
   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat; a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, může Kupující takovou vadu oznámit Prodávajícímu a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu uvedenou u identifikačních údajů Prodávajícího. Pro reklamaci může Kupující využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu Prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.
  4. Má-li Zboží vadu, má Kupující následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   2. na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.
  5. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
  6. Dále má Kupující právo na:
   1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
   2. odstoupení od Smlouvy,
   3. a to jestliže Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy; se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
  7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
  8. V případě, že vadu na Zboží způsobil Kupující sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.
  9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
  10. Při uplatnění reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
   1. datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil;
   2. co je obsahem reklamace;
   3. jaký způsob vyřízení reklamace je požadován;
   4. kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  11. Nedohodne-li se Kupující a Prodávající na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní Prodávající vady a poskytne Kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může Kupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
  12. O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Kupujícího původní Zboží vrátit Prodávajícímu, náklady na toto vrácení hradí Prodávající.
  13. V případě, že je Kupující podnikatelem, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
  14. V případě, že je Kupující spotřebitelem, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 1. odstoupení od smlouvy
  1. K odstoupení od Smlouvy může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. Kupující jako spotřebitel (tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti) má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že byla uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že byla uzavřena Smlouva, na základě které bude Zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
  3. Od Smlouvy může Kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu Prodávajícího uvedenou u identifikačních údajů). Pro odstoupení může Kupující využít také vzorový formulář poskytovaný ze strany Prodávajícího, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  4. Kupující, ani jako spotřebitel, nemůže od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  5. Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek je Kupující povinen Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení Prodávajícímu a nese náklady spojené s navrácením zboží k Prodávajícímu. Kupující má nárok na to, aby mu Prodávající vrátil Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který pro dodání Zboží nabízí. V případě odstoupení z důvodu, že poruší uzavřenou Smlouvu Prodávající, hradí Prodávající také náklady spojené s navrácením zboží, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
  7. V případě odstoupení od Smlouvy bude Cena vrácena Kupujícímu do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží Prodávající obdrží, nebo než Kupující prokáže Prodávajícímu, že došlo zaslání Zboží zpět Prodávajícímu. Zboží má Kupující povinnost vracet čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek odpovídá Kupující za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se se Zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že Prodávající ještě nevrátil Kupujícímu Cenu, je Prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Ceny.
  9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než dodá Zboží Kupujícímu, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 1 Podmínek. Prodávající může od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 2. Řešení sporů se spotřebiteli
  1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy birge@birge.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní prvek (tedy například je Zboží zasíláno mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud je Kupující spotřebitelem, nejsou tímto ujednáním dotčena jeho práva plynoucí z právních předpisů.
  2. Veškerou písemnou korespondenci doručuje Prodávající elektronickou poštou. E-mailová adresa Prodávajícího je uvedena u identifikačních údajů. Prodávající doručuje korespondenci na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou Kupující Prodávajícího kontaktoval.
  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody. Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
  4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.
  5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 15. 5. 2023.


 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:             Pavla Šafaříková

                            Zelinova 5591

                            760 05 Zlín

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:             Pavla Šafaříková

                            Zelinova 5591

                            760 05 Zlín

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.birge.cz („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis: